Gayrimenkul hukukunun başlıca konusu; Medeni Hukukun bir parçasını içeren Eşya Hukukunun ev, arsa, arazi, apartman, daire vb. taşınmazlar için düzenlenmiş olan kuralların bütününü kapsayan hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukukunun temelini oluşturan “mülkiyet hakkı” T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları sözleşmesince kabul edilmekte ve korunmaktadır.
Büromuz nezdinde tapu işlemleri, gayrimenkullerin kiralama sözleşmelerinin düzenlenmesi, alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması, eser sözleşmesi, ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri, imar projelerinin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi, gayrimenkul finansman incelemesi, yabancıların mülk edinmesi, ipotek sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
Gayrimenkul hukuku alanında büromuzun sunduğu başlıca hizmetler ise şunlardır ;
Kentsel dönüşüm, Kamulaştırma, Acele kamulaştırma, Kamulaştırmasız el atma, Müdahalenin men’i, Tecavüzün ref ‘i, Tapu işlemleri, Kira sözleşmeleri, Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri, Kentsel dönüşüm projeleri, Yabancıların mülk edinimi hakkında danışmanlık, Yatırım projelerine danışmanlık, Kentsel dönüşüm projelerine danışmanlık, Gayrimenkul finansmanı, Alım – Satım Sözleşmeleri, Projelerin çevre ve imar mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi, İnşaat hizmeti kamu ihaleleri, Tapu iptali ve tescil davaları, Tasarrufun iptali davaları, Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle açılan alacak davaları, Kira bedeli tespit davaları, Kira arttırma davaları, Tahliye davaları, Müdahalenin men’i davaları, Zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar, Ecrimisil davaları, İpotek ve rehin davaları, Geçit hakkı davaları, Kat irtifakı davaları, Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) ve yolsuz tescilin düzeltilmesi, Kadastro İşlemi ile Verilen Tapunun İptali ve Tescili Davası, Şufa (Ön Alım) davası gibi davalar ve Gayrimenkul hukuku alanında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümü