İcra ve iflas hukukunun başlıca konusu; özel hukuktan doğan borcun, borçlunun rızası ile tahsil edilememesi sonucu devlet eliyle borcun ödenmesini konu alan hukuk dalıdır.
Büromuz bireysel veya kurumsal müvekkillerimizin borç ve alacaklarının tahsili için icra ve iflas takiplerinin yapılması, açılan takipler neticesinde tahsilatların yapılması için her türlü araştırma ve işlemin yerine getirilmesi; müvekkiller aleyhinde başlatılan icra ve iflas takiplerine karşı itiraz ve şikayet işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bu işlemler sonuç itirazın iptali, kaldırılması ve menfi tespit davalarının takibi gibi konularda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
İcra ve İflas hukuku alanında alacaklılara ve borçlulara büromuzun sunduğu başlıca hizmetler ise şunlardır:
İcra takiplerinin başlatılması, Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip, İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip, Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, İlamlı takip, İcra takip işlerinin yürütülmesi, İmzaya itiraz, Borca itiraz, Şikayet, İstirdat davası, Haciz, Menfi tespit davası, İstihkak davası, İtirazın iptali davası, Şirket finansman ve işletme yapısının düzenlenmesi, İyileştirme projesi, İflas masasının kurulması, Maaş haczi müzekkereleri, İflasın verilmesi, İflasın ertelenmesi ,Konkordato ilanı, İcra ve iflas hukuku alanında karşılaşılabilecek diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü hususunda hizmet vermektedir.