Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun başlıca konusu; Kişisel veri; kimliği belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kapsam içerisinde sadece bireyin adı, soyadı ile doğum tarihi ve doğum yeri gibi bilgiler yer almaz. Aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal olmak ile beraber sair özelliklerinin tümüne ilişkin bilgiler de kişisel verilerdir.
Gerek gerçek gerek tüzel kişiler, yaptıkları iş ve işlemlerde kişisel verilerin korunması hukuku alanında birçok sorun ve ihlal ile karılaşmaktadır. Karşılaşılabilecek sorun ve ihlallerin önüne geçmek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmelikler, yapılan düzenlemeler ışığında ülkemiz açısından yeni bir hukuk dalı olan Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ile ilgili veri sorumlusu olan gerçek ve tüzel kişilerin iş ve eylemlerinin Kanun’a uyumlu hale getirilmesi, bu hususta uyum süreçlerinin oluşturulması ve işletilmesi, yine bu hususta gerekli bilgilendirmelerinin yapılması, kişisel veri işleme envanterinin çıkarılması, Kanun’a istinaden düzenlenmesi gereken Politikaların düzenlenmesi, Kanun’un getirdiği birtakım yükümlülükler çerçevesinde sözleşmelerin mevzuata uygun hale getirilmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (‘’KVKK’’) tarafından verilen Kurul kararlarının takibi ve güncel gelişmelerin takibi, kişisel verisi işlenen ilgili kişiler bakımından ve/veya veri sorumlusu adına da idari, hukuki ve cezai başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi, idari merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai prosedürlerin takibi hakkında müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız.