Sağlık hukukunun başlıca konusu; sağlık hizmeti alan hasta ve sağlık hizmeti veren kurumların haklarını hukuk kuralları ve mevzuata uygun olarak düzenleyen hukuk dalıdır. Hekimlerin ve hastaların arasındaki ilişkinin hukuki niteliği, hak ve yükümlülükleri sağlık hukuku alanında düzenlenen yasalar ile korunmaktadır.
Sağlık hukuku, farklı hukuk disiplinlerinden oluşan karma bir hukuk dalıdır. Öncelikle temelini T.C. Anayasası’ndan almakla birlikte ceza hukuku, idare hukuku, medeni hukuk ile ilişkilidir. Kişilerin sağlıklı bir çevrede yaşaması, sağlık hizmetlerinden yararlanması gibi hakların anayasal hakları olduğu göz ardı edilmemelidir.
Anayasanın 56. Maddesinin ilk fıkrasında “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” hükmü yer almaktadır.
Sağlık hukuku alanında büromuzun sunduğu başlıca hizmetler ise şunlardır:
Sağlık hukuku alanında hasta ve hekimlerin hakları ve yükümlülükleri, sağlık personellerinin ya da hekimlerin hatalı tıbbi uygulamalarından kaynaklı zararlara ilişkin tazminat davaları (malpraktis) ,hastanenin hizmet kusuru dolayısıyla hastada meydana gelen zararlara ilişkin davalar, hekimlerin ve sağlık personellerinin hukuki, idari ve cezai sorumluluklarının incelenmesi, sağlık kurumlarının çalışanları, hastaları, tedarikçileri ve kurumlar ile aralarında gerçekleşecek sözleşmelerin kanuna uygun şekilde düzenlenmesi ve hazırlanması, Sağlık alanında çalışan personelin teşhis ve tıbbi müdahale hatalarından kaynaklanan ceza davaları, maddi ve manevi tazminat davalarının takibi, Hastaneye karşı açılan iş davaları(kıdem tazminatı, işçi alacağı), Ticari sözleşmelerin hukuk kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafın ticaret mahkemelerinde çözümü, İlaç ham maddelerine, cihaz ve malzemelerine ilişkin üretim, dağıtım, distribütörlük ve klinik araştırmalarında düzenlenecek sözleşmelerin hazırlanması, Hastaların ve sağlık personeli çalışanlarının sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi , İlaç patentleri ve markalardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi, Özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık ve Sağlık Hukuku alanında karşılaşılabilecek her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü