Ticaret hukukunun başlıca konusu; tacirlerin sahip olduğu yasal haklarının koruma altına alınması, tacir ile ticari işletmenin faaliyetlerinin yasal mevzuata göre düzenlenmesi ve korunmasıdır. Ticaret hukukunda ticaret hukuku hükümlerinin yanı sıra, anayasal yükümlülükler, medeni hukuk yükümlülükleri, sözleşmeler, antlaşmalar ve son olarak örf ve adetler de göz önünde bulundurulmaktadır.
Ticaret Hukukuna muhatap alınan üç ana unsur bulunmaktadır.

  1. Tüzel Kişiler ve Tacirler
  2. Ticari İşletmeleri
  3. Ticari İşletme İşleten Dernek ve Vakıflar

Şirketler Hukukunun Başlıca Konusu; Şirket, iki ya da daha fazla kişinin mal ve emeklerini bir sözleşme ile birleştirerek topluluk oluşturmasıdır. Türk Ticaret Kanunu’nda beş şirket türüne yer verilmiştir. Bu şirket türleri: kolektif, komandit, limited, kooperatif ve anonim şirketlerdir. Şirketler hukuku ise bu tür şirketlerin kuruluşu, işleyişi ve sona ermeleri hallerinde uygulanacak kuralları düzenleyen hukuk dalıdır.
Bir şirketin kuruluşu, ana sözleşmesinin hazırlanması, ticaret siciline tescili, ticari unvanı, işleyişi, organları, karar alma mekanizmaları, yönetimi, denetimi, sona ermesi, ticaret sicilinden terkini, ihyası ve sair hususlar bu hukuk dalı altında düzenlenmiştir.
Ticaret ve Şirketler hukuku alanında büromuzun sunduğu başlıca hizmetler ise şunlardır:
Her türlü ticari davanın açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, Kıymetli evrak, çek, senet alacakları ile tüm ticari alacakların dava ve icra yoluyla tahsili, Şirket ana sözleşmesi ve ortaklık sözleşmesi hazırlanması, Şirketlerin kurumsal işleyişine dair danışmanlık hizmeti sunulması, Haksız rekabete ilişkin davaların ve dahi ihtar süreçlerinin yürütülmesi, Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri, Ticari anlaşmalar ve sözleşmelerin düzenlenmesi, incelenmesi ve revizyonu, Üretim, franchising , lisans, finansal kiralama, uluslararası distribütörlük, bayilik, acentelik, gizlilik, proje geliştirme, uzun dönem araç kiralama, komisyon sözleşmeleri ile münhasırlık anlaşmaları, ön anlaşmalar, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi, Türk şirketlerinin yurtdışındaki alacaklarının tahsili, şirket kuruluşlarına ilişkin olarak yabancı bürolarla işbirliği içerisinde çalışarak işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin hukuki destek hizmetleri sunulması. Şirket yönetim kurulu kararlarının tanzimi ve değerlendirilmesi ile genel kurul işlemlerinin yapılması, Sermaye artışı veya azaltılması işlemleri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti sunulması. Birleşme ve devralama anlaşmalarının yapılması. Öz sermaye tespiti davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi. Hisse devir sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması. Şirkete tescilli her türlü marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modeller ile ilgili davaların açılması ve takibi. Şirket tasfiyesi sürecinde hukuki bilgilendirme. E-Ticaret hukuku ve internetten yapılan ticari işlemlerin hukuki mahiyeti hakkında bilgilendirme ve ihtilafların çözümü için arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi, dava ve icra takibi başlatılması ile süreç takibi, Hukuki due diligence – işlem öncesi, işlem sonrası, satıcı yönünden, alıcı yönünden, Ticaret sicili nezdinde kapsamlı temsil (kuruluş, tescil değişiklikleri, terkin işlemleri), Yargı kararları ve mevzuat değişiklikleri kapsamında düzenli raporlama formatında bilgi notları ile hukuki danışmanlık verilmesi, Hem sigortacı hem de sigortalı açısından, her türlü poliçeden kaynaklı davaların yürütülmesi