İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun başlıca konusu; işçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işveren – işçi ilişkilerini ve işçi sendikalarını kapsayan, bu alandaki konuları araştıran bir hukuk dalıdır. En önemli işlevi, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemesidir. 4857 sayılı İş Kanunu, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin korunmasını ve düzenlenmesini sağlamakta, bu ilişkinin sürekliliğinin sağlanmasını da amaçlamaktadır.
İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinden kaynaklı ilişki sebebiyle özel hukuk, işveren ve devlet arasındaki ilişki bakımından emredici hükümler içermesi sebebiyle kamu hukuku alanına girmekte olan iş hukuku; karma bir hukuk dalıdır.
İş ve sosyal güvenlik hukuku uygulamasındaki güncel mevzuat değişikliklerinin takibinin yapılarak işçi ve işveren ilişkisinin korunmasını hedef edinen büromuzun sunduğu başlıca hizmetler:
İş ve hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, iş yeri yönetmeliğinin hazırlanması, iş hukuku uyuşmazlıklarında dava ve icra takibi, iş kazalarında işçi vekilliği, İş kazalarında işveren vekilliği, işçi vekilliği, işveren vekilliği, iş akdi feshi, işe iade davalarının takibi, haklı fesih, haksız fesih, geçerli fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık ve vekillik, işçi alacaklarının tespiti ve takibi, işyerlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi ve danışmanlığı hizmeti ve iş hukuku alanında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümüne ilişkin hukuk ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.